ALTERNATIV

Asset 7@10x

På denna sida har vi samlat modeller på förnyandet av värnplikten. I de tre första exemplen är värnplikten jämlik och tillämpar inga straff mot totalbevägrare. Dessa följes av tre andra modeller som inte är helt i enlighet med kampanjens mål.

MODELLER PÅ VÄRNPLIKTER SOM ÄR ENLIGA MED KAMPANJEN

DE HUNDRAS KOMMITTÉ

EN FRIVILLIG OCH VÄLSKOLAD ARMÉ

På basen av utförliga diskussioner och seminarier publicerade De Hundras Kommitté sin egen modell på hur försvaret borde ordnas i framtiden. Det finska försvaret är i akut behov av reform. De reformer som De Hundras Kommitté fastställer kan sammanfattas i de följande åtta punkterna:

  1. Beväringsplikten bör slopas och istället ska man förflytta sig till en frivillig militärtjänst.
  2. En armé med 50 000 soldater motsvarar utmärkt behovet mot de nutida hoten i världen, och av dessa soldater är 8000 i tjänst under fredstid.
  3. Civiltjänstgöring kan slopas och totalbevägrare ska inte längre straffas.
  4. Jämlikhet bör gälla även armén.
  5. Arméns roll är att försvara hemlandet och att delta i internationella fredsbevaringsuppdrag. Nato-medlemskap är inte nödvändigt.
  6. Uppkallelse bör slopas och de frivilliga söker sig till tjänsten genom en gemensam ansökningsprocess.
  7. Försvarskostnaderna skulle reduceras med en tredjedel, arbetskärriärerna förlängas och effekterna på nationalekonomin av modellen som Sadankomitea föreslår skulle röra sig kring 3 miljarder årligen.
  8. Denna strategi kan implementeras med tio års övergångsperiod.

VÄNSTERN

BEREDSKAPSPLIKT

Vänsterförbundet föreslog år 2010 att värnplikten skulle ersättas med beredskapsplikt. Under fredstid skulle ca. 20-30 procent av årsgruppen väljas till militärtjänsten. Den utbildade reservarmén kunde vid behov kompletteras med en beredskapsreserv som skulle få snabb utbildning och ha i förhand fastställda uppgifter. Detta skulle fördubbla arméns mansstyrka i krissituationer.

I modellen skulle ansökningen till beväringstjänsten och beredskapsreserven vara frivilligt för alla, men personer skulle uppmuntras till detta genom högre dagspenning och högre relevans med utbildningsprogrammen i det civila livet. Efter en genomförbarhetsbedömning skulle några tusen personer vara helt och hållet utanför krigstida uppgifter. Totalbevägring vore i detta fall inte längre straffbart.

Enligt Vänstern skulle modellen ge samma rätt till valfrihet till män och kvinnor.

Mera information: https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAS/1153

DEN GRÖNA MANSRÖRELSEN

KOSTNADSNEUTRAL YRKESARMé BASERAT PÅ RESERV

Den gröna mansrörelsen anser att den nuvarande beväringstjänsten äventyrar Finlands försvarsförmåga: den är dyr, ineffektiv och ojämlik. Vimili publicerade på våren 2011 sin egen detaljerade armémodell, som uppskattades av armén och väckte generellt intresse. Modellen baserar sig på en frivillig värnplikt som uppgörs av 8000 unga årligen. De får förhållandevis bra lön både under sin tjänstgöring och i reserven.

Den krigstida reservens storlek är 140 000 soldater. Av dessa är 52 000 i den operativa reserven som kan snabbt mobiliseras. Man tar bättre hand om utrustningen och den operativa kapaciteten. Kostnaderna för utrustningen för varje person i armén tredubblas från den nuvarande, och återinkallelseövningarna höjs från de genomsnittliga sex dagarna till över 200 dagar under hela tjänstgöringskarriären. En soldat är i reserven till 40-års åldern och förtjänar ca. 63 000 euro under sin karriär (för tillfället 2300 euro dagspenning).

Med Den gröna mansrörelsens modell växer försvarsbudgeten en aning, men när arbetskraften blir fri för arbetsmarknaden bidrar detta med 200 miljoner euro årligen till statsbudgeten.

Mera information:

http://ohion.fi/aineisto/Vimili_Armeijamalli.pdf

http://ohion.fi/aineisto/Vimili_armeijamallin_HTV_metodologia.pdf

http://ohion.fi/aineisto/Vimili_armeijalaskelma.xls

ANDRA VÄRNPLIKTSMODELLER

ELISABETH REHN BANK OF IDEAS

OBLIGATORISK TJÄNSTGÖRING

Tankesmedjan Elisabeth Rehn Bank of Ideas introducerade en obligatorisk tjänstgöring i maj 2018. Enligt modellen skulle värnplikten ersättas med en tjänstgöring som gäller alla och inkluderar både en värnplikt i samma stil som den nuvarande samt en ”beredskapstjänst”, som skulle genomföras genom att virtuellt delta i frivilligorganisationers kurser och övningar. Tanken är att de som utför värnplikten skulle främst bestå av dem som rekryterats genom allmän rekrytering, men i fall det finns en otillräcklig mängd av frivilliga kunde armén förplikta en tillräcklig mängd människor till tjänsten.

En extraskatt skulle utses för dem som inte utfört tjänstgöringen. Saken förklaras inte entydigt men uppenbarligen innebär detta en specific procentandel av inkomsterna, inte ett fast belopp.

Mera information: https://www.bankofideas.fi/…/bankofideas_kansalaispalvelus_…

 

Kommentar: Tjänstgöringen är ihopkopplad med extraskatten, vilket gör att den inte är helt enlig med kampanjen. Med sin klausul om sanktioner för dem som inte utför tjänstgöringen, skulle den sannolikt bryta mot förbudet om tvångsarbete i konventionerna om mänskliga rättigheter.

CENTERUNGDOMEN

SKATTEINCITAMENT FÖR TJÄNSTGÖRING

I centerpartiets modell väljer försvarsmakten de passligaste och mest motiverade unga till värnplikten, och resten kan tjänstgöra inom civilsäkerhetsuppgifter (exempelvis oljebekämpning, letande av försvunna, krävande första hjälp). De som vägrar att tjänstgöra straffas inte med fängelsestraff utan de är tvungna att betala en extraskatt som baserar sig inkomsten mellan åldern 18-60. Intäkterna är öronmärkta för försvaret.

Mera information: https://keskustanuoret.fi/files/706/kansalaispalvelusmalliVALMIS.pdf

 

Kommentar: Initiativet är inte enligt med kampanjen eftersom den innehåller en straffskatt för dem som inte uppfyllt tjänstgöringen. Dessutom kan civiltjänstgöringen vara problematisk med tanke på de konventioner om mänskliga rättigheter om totalförvägran och tvångsarbete som är bindande även för Finland. Problemet kunde tillrättigas om man övergick från sanktioner till att iställe betala förmåner för dem som tjänsgjort.

SAMLINGSPARTIETS UNGDOMSFÖRBUND

SKATTEINCITAMENT FÖR TJÄNSTGÖRING

Samlingspartiets ungdomsförbund föreslår en selektiv värnplikt där försvarsmakten har rättigheten att välja av bland åldersgruppens män och kvinnor de 25 000 som utbildas årligen. Som kompensation för deltagandet skulle man fastställa en liten försvarsskatt för dem som inte tjänstgjort.

Mera information: https://www.kokoomusnuoret.fi/tiedotteet/2018/01/kokoomusnuorten-vuornos-asevelvollisuuden-uudistaminen-aloitettava-talla-hallituskaudella/

 

Kommentar: Initiativet är inte enligt med kampanjen eftersom den innehåller en straffskatt för dem som inte uppfyllt tjänstgöringen. Dessutom kan civiltjänstgöringen vara problematisk med tanke på de konventioner om mänskliga rättigheter om totalförvägran och tvångsarbete som är bindande även för Finland. Problemet kunde tillrättigas om man övergick från sanktioner till att iställe betala förmåner för dem som tjänsgjort.