VAIHTOEHTOJA

Asset 7@10x

Tälle sivulle on kerätty malleja asepalveluksen uudistamiseksi. Kolmessa ensin esitellyssä asepalvelus järjestettäisiin tasa-arvoisesti ja ilman kieltäyjille annettavia vapausrangaistuksia. Niitä seuraavat kolme mallia eivät kaikilta osin ole kampanjan tavoitteiden mukaisia.

KAMPANJAN TAVOITTEIDEN MUKAISIA ASEPALVELUSMALLEJA

SADANKOMITEA

Vapaaehtoinen hyvin koulutettu armeija

Sadankomitea julkaisi laajojen keskustelujen ja seminaarien pohjalta oman mallinsa tulevaisuuden maanpuolustuksen järjestämiseksi. Suomalainen maanpuolustus kaipaa kipeästi uudistamista. Sadankomitean linjaamat uudistustarpeet voidaan kiteyttää kahdeksaan kohtaan:

  1. Asevelvollisuudesta on luovuttava ja siirryttävä vapaaehtoiseen asepalveluun.
  2. Nykyisiin uhkiin vastaa mainiosti 50 000 sotilaan armeija, joista 8 000 on palveluksessa rauhan aikana.
  3. Siviilipalvelus voidaan lakkauttaa eikä totaalikieltäytymisestä enää rangaista.
  4. Tasa-arvo on ulotettava armeijaan.
  5. Armeijan tehtävät ovat kotimaan puolustaminen ja kansainväliset rauhanturvatehtävät. Nato-jäsenyyttä ei tarvita kumpaankaan.
  6. Kutsunnoista tulee luopua ja vapaaehtoiset hakeutuvat koulutukseen yhteishaun kautta.
  7. Puolustusmenot supistuisivat kolmanneksen, työurat pitenisivät ja Sadankomitean mallin positiiviset vaikutukset kansantalouteen olisivat noin kolme miljardia vuodessa.
  8. Nämä linjaukset voidaan toteuttaa kymmenen vuoden siirtymäajalla.

VASEMMISTOLIITTO

Valmiusvelvollisuus

Vasemmistoliitto esitti vuonna 2010 asevelvollisuuden korvaamista valmiusvelvollisuudella. Rauhan aikana asepalvelukseen valikoituisi noin kaksi- kolmekymmentä prosenttia miesikäluokasta. Koulutettua reserviläisarmeijaa voitaisiin tarvittaessa täydentää nopeasti koulutettavalla sotilaallisella valmiusreservillä, jolla on etukäteen määrätyt tehtävät. Tämä kaksinkertaistaisi kriisin uhatessa armeijan miesvahvuuden.

Mallissa asepalvelukseen ja valmiusreserviin hakeutuminen olisi kaikille vapaaehtoista, mutta ihmisiä kannustettaisiin muun muassa korkeammilla päivärahoilla ja palveluksen yhdenmukaistamisella siviilin koulutusohjelmien kanssa. Kokonaan ilman sodan ajan tehtäviä jäisi soveltuvuusarvioinnin jälkeen muutamia tuhansia ihmisiä vuodessa. Totaalikieltäytymisestä ei näin ollen enää rangaistaisi.

Esittäjänsä mukaan malli antaisi saman valinnanvapauden miehille ja naisille.

Lisätietoa (kohta 4): https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAS/1153

VIHREÄ MIESLIIKE

Kustannusneutraali reservipohjainen ammattiarmeija

Vihreä miesliike katsoo, että nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä vaarantaa Suomen puolustuskyvyn: se on kallis, tehoton ja epätasa-arvoinen. Vimili julkisti keväällä 2011 oman yksityiskohtaisen ja armeijan piiristä kiitosta ja kiinnostusta herättäneen yksityiskohtaisen armeijamallinsa. Malli perustuu vapaaehtoiseen asepalvelukseen, johon osallistuu vuosittain noin 8 000 nuorta. Nämä saavat verrattain hyvää palkkaa sekä palveluksensa että reservissä olon ajan.

Sodanajan reservin koko on 140 000 sotilasta. Näistä 52 000 palvelee operatiivisessa reservissä, joka on nopeasti mobilisoitavissa. Armeijan varustuksesta ja toimintakyvystä pidetään nykyistä parempaa huolta. Varustemenot jokaista reserviläistä kohden kolminkertaistetaan nykyisestä, ja kertausharjoitusten määrä nousee nykyisestä keskimäärin kuudesta päivästä yli 200 päivään reserviläisuran aikana. Sotilas on reservissä 40-vuotiaaksi asti ja ansaitsee uransa aikana keskimäärin noin 63 000 euroa (nykyisin päivärahoja 2 300 euroa).

Vimilin mallissa puolustusbudjetti jonkin verran kasvaa, mutta kun työvoimaa vapautuu työelämään, tämä tuo valtion budjettiin vuositasolla noin 200 miljoonaa euroa.

Lisätietoa:

http://ohion.fi/aineisto/Vimili_Armeijamalli.pdf

http://ohion.fi/aineisto/Vimili_armeijamallin_HTV_metodologia.pdf

http://ohion.fi/aineisto/Vimili_armeijalaskelma.xls

MUITA ASEPALVELUKSEN UUDISTAMISMALLEJA

ELISABETH REHN BANK OF IDEAS

Kansalaispalvelus

Elisabeth Rehn Bank of Ideas -ajatushautomo esitti kansalaispalvelusmallin toukokuussa 2018. Mallin mukaan asevelvollisuus korvattaisiin kaikkia koskevalla kansalaispalvelusvelvollisuudella, jossa sisältyisi nykyisen kaltainen asepalvelus sekä ”varautumispalvelus” joka toteutettaisiin virtuaalisesti ”osallistumalla vapaaehtoisten järjestöjen kursseille ja harjoituksiin”. Ajatus olisi, että asepalveluksen suorittavat olisivat pääasiassa kaikkia koskevien kutsuntojen kautta rekrytoituja vapaaehtoisia, mutta mikäli vapaaehtoisia ei tule tarpeeksi, armeija voisi myös velvoittaa tarvittava määrä ihmisiä palvelukseen.

Kansalaispalvelusta suorittamattomille määrättäisiin lisävero. Asiaa ei sanota aivan yksiselitteisesti, mutta ilmeisesti se tarkoittaisi tiettyä prosenttiosuutta tuloista, ei kiinteää summaa.

Lisätietoa: https://www.bankofideas.fi/…/bankofideas_kansalaispalvelus_…

 

Kommentti: Palveluksen suorittaminen on sanktioitu lisäverolla, joten malli ei ole täysin kampanjan tavoitteiden mukainen. Sanktiotuna mallin mukainen kansalaispalvelus todennäköisesti rikkoisi ihmisoikeussopimusten pakkotyön kieltoa.

KESKUSTANUORET

Palveluksen suorittamiseen verokannustin

Keskustanuorten mallissa puolustusvoimat valitsee sopivimmat ja motivoituneimmat asepalvelukseen, ja muut voivat suorittaa palveluksensa siviiliturvallisuuden tehtäviä (kuten öljyntorjuntaa, kadonneiden etsintää, vaativaa ensiapua jne.) opetellessa. Palveluksesta kieltäytytyviä ei rangaista vankeustuomiolla, vaan heille määrätään ansiotuloista ikävuosina 18-60 perittävä lisävero, jonka tuotto korvamerkitään maanpuolustukseen.

Lisätietoa: https://keskustanuoret.fi/files/706/kansalaispalvelusmalliVALMIS.pdf

 

Kommentti: Aloite ei ole kampanjan mukainen, koska se sisältää palvelusta suorittamattomille määrättävän rangaistusveron. Lisäksi kansalaispalvelus voi olla ongelmallinen Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten sisältämän aseistakieltäytymisoikeuden ja pakkotyön kiellon kannalta. Ongelma olisi korjattavissa mikäli sanktioiden sijasta palveluksen suorittaville maksettaisiin etuuksia.

KOKOOMUSNUORET

Palveluksen suorittamiseen verokannustin

Kokoomusnuoret esittää valikoivaa asevelvollisuutta, jossa puolustusvoimilla olisi oikeus valikoida miesten ja naisten ikäluokasta nykyisin vuosittain koulutettava määrä eli noin 25 000 asevelvollista. Kompensaationa asevelvollisuuteen osallistumisesta asetettaisiin pienehkö maanpuolustusvero niille, jotka eivät palvelusta suorita.

Lisätietoa: https://www.kokoomusnuoret.fi/tiedotteet/2018/01/kokoomusnuorten-vuornos-asevelvollisuuden-uudistaminen-aloitettava-talla-hallituskaudella/

 

Kommentti: Aloite ei ole kampanjan tavoitteiden mukainen, koska se sisältää palvelusta suorittamattomille määrättävän rangaistusveron. Ongelma olisi korjattavissa mikäli sanktioiden sijasta palveluksen suorittaville maksettaisiin etuuksia.